Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 6 september 2023

1. Inleiding

In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van jou verwerken als je klant of gebruiker bent van onze website of app of als je bij een van onze partners of leveranciers werkt. Ook vertellen we je waarom, hoe, en hoe lang we je gegevens verwerken en wat je rechten zijn met betrekking tot elke verwerking.

Tinka kan deze Privacyverklaring te allen tijde wijzigen, in het bijzonder als gevolg van wijzigingen in de toepasselijke wetgeving, technologie, of onze activiteiten. Wij raden je aan de Privacyverklaring op deze pagina van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat jij op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

2. Wie is verantwoordelijk voor verwerking van je gegevens?

De organisatie die het doel van en de middelen voor de verwerking van je persoonsgegevens vaststelt (ook wel “verwerkingsverantwoordlijke” genoemd) is:

Tinka Holding B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 08178063)

Postbus 1026, 8001 BA Zwolle

[email protected]

("Tinka”)

Deze Privacyverklaring is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en de verlening van diensten door Tinka B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 05025359), Money@home B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 08178097) en PayWay Financial Services B.V. (Kamer van Koophandel-nummer 08178092).

Tinka heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die onder meer over onze verwerkingsactiviteiten toezicht houdt, vragen en klachten afhandelt en over de beveiliging en verwerking van je gegevens adviseert. Je kunt onze functionaris bereiken op [email protected].

3. Onze verwerkingsactiviteiten

Als je van onze diensten, website of app gebruik maakt, kunnen wij persoonsgegevens van je verwerken. Persoonsgegevens zijn alle informatie die direct of indirect te herleiden is naar een individu. Voorbeelden zijn naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, identificatienummers, klantnummer, besteldata, financiële gegevens en cookie ID’s. De gegevens die wij van jou verwerken kunnen bestaan uit:

 • Informatie die je met ons deelt (wanneer je een account aanmaakt, onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt)
 • Informatie die wij van derden ontvangen (bijvoorbeeld van je bank of van derden die je identiteit of financiële gegevens valideren)
 • Gegevens die door ons worden verzameld of opgewekt (bijvoorbeeld risicoanalyse of via onze website of app)

Persoonsgegevens kunnen ook “gevoelige persoonsgegevens” bevatten – dat zijn bijzondere categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot iemands ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie, gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, of gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Normaal gesproken maken wij geen gebruik van gevoelige persoonsgegevens, tenzij je deze uitdrukkelijk aan ons meedeelt of jouw uitdrukkelijke toestemming geeft voor de verwerking ervan (bijvoorbeeld wanneer je contact opneemt met onze klantenservice), en indien de verwerking wettelijk is toegestaan.

A. Overzicht gegevens, grondslag en bewaartermijn

ActiviteitGegevensWettelijke grondslagBewaartermijn (zie ook hoofdstuk 6)
Account aanmaken en beheren● Voornaam, voorletter(s), achternaam, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, adres en wachtwoord. ● Besteldata ● Factuurdata ● Bezorgdata ● Bezorgkosten ● Overzicht betalingen ● Bankrekeningnummers ● Je kredietovereenkomst ● Rekeningoverzichten ● Jaaroverzichten ● Je betaalvoorkeuren ● Contacten met onze klantenserviceDeze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voor de betaling tussen jou en Tinka. Accountgegevens bewaren we zolang je je account actief gebruikt. Als je account is beëindigd, kunnen we ook identificatiegegevens bewaren gedurende een redelijke periode om ongeautoriseerde heropening te voorkomen.
Producten om uitgesteld te betalen en geld lenen● Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum ● Gegevens van je bestelling ● Je antwoorden op de inkomens- en lastentoets, alsmede eventuele documenten die in het verificatieproces worden verkregen, zoals een loonstrook of een bankafschrift ● Je bankgegevens die je met ons gedeeld hebt ● BKR-gegevens ● Informatie uit openbare insolventieregisters ● Verkregen informatie uit een risicoanalyse ● Betalingsinformatie ● Huidig en historisch achterstandsbedrag en aantal (maanden) achterstanden ● Betalingsregelingen ● Huidige verplichting en saldoDe verwerking van jouw NAW-gegevens en de gegevens van jouw bestelling zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst voor de betaling tussen jou en Tinka. Het doen van een inkomsten-en lastentoets, inclusief de verificatie daarvan, het uitvoeren van de Tinka Leennorm, het doen van een BKR-toetsing, het uitvoeren van een risicoanalyse, het verifiëren van je identiteit, en het maken van meldingen aan de autoriteiten zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Tinka rusten. De verwerking van informatie op basis waarvan wij een credit scoring doen is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Tinka rusten, en voor het behartigen van de gerechtvaardigde belangen van Tinka. Wij kunnen deze gegevens ook verwerken indien dat noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om Tinka te beschermen tegen juridische claims of om onze wettelijke rechten te vrijwaren.Gegevens met betrekking tot de inkomens– en lastentoets (en de verificatie hiervan) bewaren we zolang je kredietovereenkomst met ons loopt, en na beëindiging van de kredietovereenkomst, volgens de wettelijke bewaartermijn. Je kredietovereenkomst bewaren wij volgens de wettelijke bewaartermijn.
Anti-fraude onderzoek; voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering● Gegevens van bestellingen of pogingen tot bestellingen ● Contact- en identificatiegegevens zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum ● IP-adres, browser, klikgedrag ● Gegevens met betrekking tot bezoek van de website ● Transactie- en betaalgegevens ● Bankrekeningnummers ● Eventuele opnames van telefoongesprekken ● Risicoanalyse ● ClaimsDeze gegevensverwerkingen zijn noodzakelijk om te voorkomen dat onze diensten worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen die op Tinka rusten. Deze gegevensverwerkingen zijn ook noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (en die van onze partnerwinkels en andere consumenten) om fraude te voorkomen.We bewaren de gegevens in het kader van anti-fraude onderzoek tot 7 jaar na de laatste wijziging op je account of 7 jaar na het bereiken van een saldo van € 0.
Bezoek en gebruik website● IP-adres, en unieke identifiers van de op je apparaten geplaatste cookies ● Bezochte web/app pagina’s en duur van bezoek of sessie ● Internetbrowser waarmee je surft ● Klikgedrag ● Transactiegegevens ● Voorkeuren ● Contacten via de website of appDeze verwerkingen zijn noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om onder andere onze website en app goed te laten functioneren, storingen op te lossen, het gebruiksgemak te verbeteren, of het gebruik van de app en website of advertenties te personaliseren.We bewaren je gegevens maximaal 5 jaar vanaf het moment van ontvangst van de gegevens.
Marketing, Social Media, Reclame en informatie over onze diensten● Sociale media gebruikersnaam en biografie ● Sociale media posts ● Berichten die aan Tinka geadresseerd zijn or die Tinka noemen ● E-mail, SMS en correspondentie ● Cookie- en apparaatID’s● Inzendingen voor wedstrijden of andere speciale acties ● Reviews op onze site of app ● NAW-gegevens en antwoorden op klanttevredenheidsonderzoeken of marktonderzoeken (telefonisch, e-mail, online of persoonlijk)Deze verwerkingen zijn noodzakelijk ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om jou op de best mogelijke manier van dienst te zijn en om je de beste klantervaring te kunnen geven (marketingdoeleinden). De verwerkingen in het kader van speciale acties zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Tinka.Als je klant bent van een van onze kredietproducten, kunnen wij je af en toe informatie en aanbiedingen sturen met betrekking tot Tinka’s activiteiten, producten en diensten. Je kunt er te allen tijde voor kiezen om deze berichten niet te ontvangen. Overige reclame per post, e-mail, MMS, SMS of via onze app sturen wij alleen met jouw toestemming, die je altijd kunt intrekken zoals uiteengezet in paragraaf 8.We bewaren je gegevens maximaal 5 jaar voor marketingdoeleinden vanaf het moment van ontvangst van de gegevens of vanaf het laatste gebruik van jouw account.

Wanneer wij ons beroepen op onze gerechtvaardigde belangen, doen wij dat alleen wanneer de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden, wij de mogelijke gevolgen voor jouw privacy of rechten hebben geanalyseerd en hebben geconcludeerd dat deze niet zwaarder wegen dan onze eigen belangen, en de gegevensverwerking valt binnen wat onze gebruikers redelijkerwijs mogen verwachten.

B. Gespreid betalen en Geld lenen

Je kunt bij ons kiezen om je aankopen gespreid te betalen met krediet of een geldlening aanvragen. Bij het aanvragen van je krediet doorloop je een aantal stappen in ons zogenaamde credit scoring proces. Een onderdeel van de aanvraag om gebruik te maken van gespreid betalen is de inkomens- en lastentoets of de Tinka Leennorm. Het doel hiervan (en de bijbehorende verificatie) is om overkreditering te voorkomen. Dit wil zeggen dat Tinka jou alleen een krediet mag verstrekken als je de lasten die met dat krediet gepaard gaan ook kunt dragen. Dit doen wij allemaal op basis van onze zorgplicht die uit financiële wet- en regelgeving voortvloeit, waaronder de Wet financieel toezicht (Wft).

Voor de verificatie van je gegevens kun je kiezen voor het uploaden van documenten of inloggen bij je eigen bank om de gegevens met ons te delen.

De Inkomens- en lastentoets bestaat uit de volgende vragen:

 • Uit hoeveel personen bestaat jouw huishouden?
 • Heb je kinderen onder de 18 jaar die nog thuiswonen?
 • Wat is je totale netto maandinkomen?
 • Verwacht je dat je inkomen omlaag gaat de komende 6 maanden?
 • Heb je een hypotheek?
 • Wat betaal je aan kale huur (na aftrek van huurtoeslag) of bruto hypotheek per maand?
 • Welke lasten zijn op jou van toepassing? (alimentatie, aflossen studieschuld, lening bij familie/vrienden, overige leningen, geen van voorgaande).

Bij de kredietaanvraag wordt tevens een toetsing gedaan bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Hiervoor hebben wij je naam, voorletters, voornaam, geboorte achternaam en geboortedatum nodig. Wij kunnen op basis van de BKR-toets zien of je andere leningen hebt afgesloten en of je betaalachterstanden hebt. Voor details van wat er over jou wordt geregistreerd bij BKR verwijzen we je naar de website van BKR. Ook zijn wij verplicht om je kredietlimiet vanaf 250 euro bij BKR te registreren en betalingsachterstanden door te geven.

C. Geautomatiseerde Besluitvorming

Bepaalde beslissingen in de kader van onze diensten zijn volledig geautomatiseerd. Deze geautomatiseerde besluiten kunnen rechtsgevolgen voor jou hebben of jou anderszins in aanmerkelijke mate treffen. Denk bijvoorbeeld aan een automatisch besluit om wel of geen krediet te verlenen.

Een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van je gegevens is toegestaan als dit:

 • noodzakelijk is voor de overeenkomst tussen jou en Tinka
 • mag op grond van de wet, bijvoorbeeld met betrekking tot opsporing van misdrijven
 • berust op je uitdrukkelijke toestemming.

Voordat de beslissing om krediet te verlenen of transacties toe te staan wordt genomen, vindt een profilering plaats. Deze profilering wordt gedaan om jouw financiële situatie te beoordelen of om na te gaan of jouw gebruik van onze diensten een risico van fraude of witwassen van geld inhoudt. Wij profileren jouw gebruikersgedrag en financiële draagkracht en vergelijken deze gegevens met patronen die met verschillende kredietrisico niveaus geassocieerd zijn

Deze geautomatiseerde kredietbeslissingen zijn gebaseerd op de door jou geleverde gegevens, op gegevens van externe bronnen zoals financiële instellingen en kredietbureaus en onze eigen interne informatie, zoals onze interne kredietrisico niveaus, gegevens afkomstig van fraudepreventie bureaus of sanctielijsten.

Je hebt altijd het recht bezwaar te maken tegen een geautomatiseerd besluit waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat je anderszins in aanmerkelijke mate treft. Zie hoofdstuk 8 hieronder.

D. Zakelijke Contacten

Als jij of jouw werkgever een partner (of potentiële partner) van Tinka is een van onze leveranciers (of potentiële leveranciers), een investeerder of potentiële investeerder of een ander zakelijk contact, dan moeten wij bepaalde persoonlijke contactinformatie verwerken in verband met onze relatie met hen. Dit kan omvatten:

 • jouw naam
 • bedrijfsnaam
 • functie
 • beroepskwalificaties of -belangen
 • postadres
 • webadres
 • telefoonnummers
 • e-mailadressen
 • details van producten en diensten
 • antwoorden op klanttevredenheidsonderzoeken of marktonderzoeken, en
 • informatie die aan ons is verstrekt in de loop van correspondentie met jou (bijvoorbeeld per e-mail, telefoon, of online messaging).

Wij verwerken deze gegevens voor de volgende hoofddoeleinden:

 • het opzetten, vernieuwen, bijwerken en beheren van het contract of account van jou of jouw organisatie met ons
 • facturering en incasso voor diensten die wij leveren
 • het verrichten van betalingen voor aan ons geleverde producten en diensten
 • evaluatie van nieuwe diensten en producten
 • relaties met investeerders
 • het bijhouden van gegevens, boekhouding en het voldoen aan andere wettelijke vereisten
 • beheren, verbeteren en uitbreiden van onze activiteiten en middelen
 • communiceren met jou en beheren van onze relatie met jou
 • het beantwoorden van vragen, waaronder e-mail-, telefoon- en chatgesprekken, met verkoop- en klantenservice
 • reageren op verzoeken van de klantenservice
 • het organiseren van evenementen zoals webinars
 • verzenden van promotionele communicatie en aanbiedingen
 • het versturen van PR- of bedrijfsinformatie (bijvoorbeeld als jij een journalist of influencer bent)
 • vragen om feedback over onze producten en diensten
 • het analyseren van de navigatie op onze websites om inzicht te krijgen in trends en de interesses en behoeften van gebruikers.

Onze grondslag voor dit gegevensgebruik is naleving van onze wettelijke verplichtingen, uitvoering van onze verplichtingen uit hoofde van contracten, of onze gerechtvaardigde belangen voor zover die verenigbaar zijn met jouw belangen en rechten. Jouw rechten met betrekking tot de verwerking van deze persoonsgegevens zijn uiteengezet in hoofdstuk 8.

4. Inschakelen van derden

Tinka kan voor het uitvoeren van haar diensten en overige activiteiten derden inschakelen of jouw gegevens aan derden doorgeven. Derden die jouw gegevens mogen inzien zijn:

 • partnerwinkels, om je bestelling af te ronden, of om hen te informeren over mogelijke gevallen van fraude
 • BKR in het kader van BKR-toetsing en registratie
 • aan Tinka gelieerde ondernemingen die betrokken zijn bij het verlenen van onze diensten
 • toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties, zoals politie, belastingdiensten, rechtbanken en openbaar ministerie, als we daartoe
  verplicht zijn of een wettelijk verzoek ontvangen
 • kredietbureaus, betalingsdiensten, financiële instellingen en andere derde partijen waarmee wij samenwerken voor specifieke doeleinden, zoals fraudepreventie, afhandeling van betalingen en gespreid betalen, identiteitscontrole, verificatie van je financiële gegevens en klanttevredenheidsonderzoeken
 • logistieke en operationele doeleinden. Je kunt denken aan bezorgers, callcenters of partijen die ons helpen met het versturen van e-mails en sms
 • verleners van IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens
 • voor incasso-activiteiten waarbij wij vorderingen kunnen overdragen of verkopen aan derde partijen
 • analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over je bezoek aan en gebruik van onze websites/app. Wij gebruiken hiervoor diensten zoals Google Analytics
 • marketingdiensten voor het beheren en sturen van e-mail voor campagnes of het personaliseren van onze websites/app en het tonen van relevante
  aanbiedingen en advertenties op onze websites/app en die van derden. Wij gebruiken hiervoor diensten, zoals Google Adwords en Google
  DoubleClick.

Tinka heeft met deze derden een (verwerkers-)overeenkomst gesloten waarin onder meer beveiliging, geheimhouding en je rechten worden geregeld. Je gegevens kunnen in sommige gevallen worden doorgegeven aan derden in landen buiten de EER. Dit is toegestaan als (a) een land een passend beschermingsniveau biedt, (b) passende waarborgen opgericht zijn, zodat je gegevens worden beschermd (bijvoorbeeld modelcontracten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie) of (c) aan een wettelijke uitzondering voldaan is (bijvoorbeeld als de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou, of als je uitdrukkelijk toestemming gegeven hebt).

Als je wilt weten welke waarborgen we inzetten om je gegevens te beschermen, kun je met ons contact opnemen.

5. Hoe beveiligen wij je gegevens?

Tinka heeft geavanceerde technische en organisatorische maatregelen getroffen om te waarborgen dat je gegevens goed worden beveiligd en uitsluitend voor specifieke doeleinden worden verwerkt, onder meer:

 • We zorgen ervoor dat je account is beveiligd en dat onbevoegden geen toegang kunnen krijgen en hierdoor bij je gegevens kan komen. Zo wordt onder andere je wachtwoord versleuteld bij ons opgeslagen
 • Wij voorzien onze website en app regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans
 • Communicatie via de website of e-mail vindt versleuteld, gecontroleerd en veilig plaats
 • Wij houden continu in de gaten of er inbraakpogingen worden ondernomen. Wij repareren kwetsbaarheden en nemen maatregelen bij inbraak
 • We gebruiken de laatste technologieën om de beschikbaarheid en veiligheid van onze website en app te garanderen
 • We zorgen ervoor dat we up-to-date zijn met onze software en andere technologieën
 • We hebben veel systemen die met elkaar communiceren. Wanneer we je gegevens van het ene naar het andere systeem sturen, gebeurt dit veilig en gecontroleerd
 • Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software
 • Alleen medewerkers van Tinka die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen je gegevens inzien voor specifieke doeleinden
 • We loggen pogingen tot inbraak en het gebruik van je gegevens door onze medewerkers, zodat wij kunnen bijhouden wat er gebeurt. Mochten gegevens tot personen herleidbaar zijn, dan is sprake van verwerking van je gegevens. Wij verwijderen of anonimiseren logs dan ook zodra ze niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor wordt gelogd
 • Derde partijen die toegang nodig hebben tot je gegevens zijn ook verplicht om passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen en hun medewerkers tot geheimhouding te verplichten. Om dit te waarborgen, heeft Tinka met deze derden een (verwerkers-)overeenkomst gesloten.

6. Wettelijke Bewaartermijnen

In de kolom als opgenomen onder hoofdstuk 2 sub A zijn specifieke bewaartermijnen genoemd. In het algemeen bewaren wij je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we je gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij je gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een ander doeleinde, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden waarvoor wettelijke minimum bewaartermijnen gelden zijn:

5 jaar: Klachten

7 jaar:

 • Boekhouding en administratie
 • Belastingdocumentatie en rapportages van leveringen van goederen, geïmporteerde en geëxporteerde goederen en andere relevante gegevens
 • Kredietovereenkomst
 • Informatie en correspondentie over een kredietovereenkomst, inclusief BKR-onderzoek en resultaten van de inkomsten-en lastentoets en verificatie daarvan
 • Correspondentie over incasso, inclusief vooraankondiging van BKR
 • Betalingsoverzicht/facturen (rekeningspecificatie van bestellingen).

7. Moet je je persoonsgegevens aan Tinka verstrekken?

Voor het gebruik van onze website hoef jij geen persoonsgegevens te verstrekken.

Als je een account aanmaakt of gespreid betalen met krediet aanvraagt of gebruikt, heeft Tinka echter, naast gegevens voor dagelijkse contacten, zoals inloggegevens, e-mail en telefoon, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving persoonsgegevens nodig om jouw aanvraag te kunnen beoordelen en onze relatie met jou te kunnen beheren, zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Indien jij dergelijke gegevens niet verstrekt (of bijwerkt wanneer dat wordt verzocht) of indien je ons verzoekt de eerder verstrekte gegevens te verwijderen, dan is het waarschijnlijk dat Tinka niet in staat zal zijn om aan jou diensten te verlenen. In dat geval zullen wij je de relevante gevolgen en opties uitleggen.

Soms moeten wij ook het uitoefenen van je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens beperken, bijvoorbeeld in het kader van het voorkomen, onderzoeken, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, beschermen van jouw rechten of die van anderen en het innen van vorderingen (bijvoorbeeld als je een schuld bij ons hebt).

Ook als we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking die zwaarder wegen dan jouw belangen, of de verwerking nog nodig is in verband met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een claim, mogen wij jouw belangen niet altijd of niet volledig voldoen.

8. Wat zijn jouw rechten?

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens door Tinka. In je account kun je je gegevens zelf inzien, wijzigen of downloaden. Voor een overzicht van de gegevens die wij van jou verwerken, kun je ook contact met ons opnemen via [email protected].

Ook kun je:

 • ons vragen je gegevens te laten wissen (“recht om vergeten te worden”)
 • ons vragen de verwerking van je gegevens te laten beperken
 • bezwaar maken tegen specifieke verwerkingen van je gegevens (bijvoorbeeld als Tinka zich baseert op gerechtvaardigde belangen of Tinka je gegevens voor direct marketing activiteiten verwerkt)
 • ons vragen niet te worden onderworpen aan een besluit waaraan voor jou (nadelige) rechtsgevolgen zijn verbonden of die jou op een andere manier in aanmerkelijke mate treft, voor zover dat besluit uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking van je gegevens (zie hoofdstuk 3 sub C).
 • bij een besluit dat is gebaseerd op automatische verwerking van je gegevens (zie hoofdstuk 3 sub C) in contact te komen met een medewerker van Tinka, waaraan jij je standpunt kenbaar kunt maken met als doel een mogelijke heroverweging van het geautomatiseerde besluit.
 • ons vragen je gegevens aan jou te sturen of door te geven aan een andere dienstverlener (“overdraagbaarheid van gegevens”).

Indien je gebruik wilt maken van één van de hierboven beschreven rechten, kan Tinka je vragen om een kopie van je rijbewijs, identiteitskaart of paspoort toe te sturen.

Als onze gegevensverwerking berust op je toestemming, heb je het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Wel blijft de verwerking van je gegevens van de periode vóór het intrekken rechtmatig.

Tinka gebruikt cookies op haar website en app in overeenstemming met haar Cookieverklaring. In deze Privacyverklaring beperken we ons voor wat betreft cookies met de mededeling dat je altijd alle of bepaalde cookies kunt weigeren of eerder geplaatste cookies kunt verwijderen.

Wees je ervan bewust dat als je cookies verwijdert, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website en app helemaal goed werken.

Als je van mening bent dat de verwerking van je gegevens inbreuk maakt op de wet kun je contact opnemen via [email protected] Komen we er samen niet uit dan kun je ook besluiten om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of je klacht voor te leggen aan de rechter. Klik hier voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens.