Meet Team Tinka – Maico

Meet the Team2021-08-26

Maico (27) startte in coronatijd als Product Owner bij Tinka. Hoewel hij veel van zijn collega's nog nooit live heeft gezien, heeft hij zijn plekje in Team Tinka wel gevonden.

'SCHAKEL TUSSEN GEBRUIKER EN ONTWIKKELAAR'

'Tja, ik vind het lastig uit te leggen wat ik precies doe,' lacht Maico Hoekerswever, product owner van de customer service. Hij waagt toch een poging: 'Als product owner ben ik de schakel tussen de gebruikers en de ontwikkelaars van een systeem. De gebruikers van het systeem, in mijn geval het customer service team van Tinka, hebben bepaalde wensen en verwachtingen. Het is mijn taak om na te gaan welke wensen gerealiseerd kunnen en moeten worden, en door wie. Vervolgens instrueer ik de developers om het systeem aan te passen.' Maico vertelt: 'Het is belangrijk dat ik wel vertel wát er gedaan moet worden, maar niet hóe. Die creatieve invulling laat ik graag over aan de developers zelf.'


'IK KIJK STEEDS NAAR HET GROTERE PLAATJE'

Maico werkt nu een jaar bij Tinka. Hij omschrijft Tinka als een fijne werkgever. 'Het is geen platte organisatie die zich alleen richt op winstmaximalisatie,' legt hij uit. 'Tinka wil verantwoord en geliefd zijn. Een visie die niet alleen op papier staat, maar waar we met elkaar elke dag aan werken. We willen maatschappelijk van waarde zijn.' Juist dat maakt zijn functie uitdagend, zegt hij. 'Als product owner moet ik het grote plaatje voor ogen houden: waar willen we met elkaar naartoe? Bij elke aanpassing vraag ik me af of het ons dichterbij ons doel brengt om voor onze klanten de meest verantwoorde en geliefde aanbieder van uitgestelde betaalopties te worden.'


VIRTUEEL WANDELEN EN BIJPRATEN

Doordat Maico middenin coronatijd begon bij Tinka, heeft hij veel collega's nog niet live gezien. Hij is zelfs maar één keer op kantoor geweest. 'Een groot deel van mijn team werkt trouwens vanuit het buitenland,' zegt Maico. 'Toch hebben we leuk contact met elkaar. We plannen bijpraatgesprekken via videochat, en in onze virtuele omgeving 'wandelen en kletsen' we samen. Regelmatig krijgen alle medewerkers een lijst vragen, waarin je kunt aangeven hoe het met je gaat en wat je eventueel nodig hebt. En daar besteedt het management serieus aandacht aan!'


'WE NOEMEN ONSZELF EEN ZESTIGJARIGE START-UP'

Tinka is nog maar kort een zelfstandige onderneming, maar heeft al een lange geschiedenis als financiële afdeling van Wehkamp. 'We noemen onszelf een zestigjarige start-up,' lacht Maico. 'Dat heeft voor- en nadelen. De meeste start-ups beginnen blanco. Wij nemen de complexiteit van bestaande systemen mee. Maar tegelijkertijd bouwen we voort op de ervaring van mensen die al veertig jaar of langer met die systemen zijn meegegroeid. Precies die combinatie van ervaring en vernieuwing maakt mijn werk zo spannend en interessant.'


Benieuwd of werken bij Team Tinka ook wat voor jou is? Check LinkedIn voor info over actuele vacatures

-----


Maico (27) started at Tinka during the coronavirus pandemic as a Product Owner. Even though he has never seen many of his colleagues in person yet, he has carved out his place within Team Tinka.

'THE LINK BETWEEN USER AND DEVELOPER'

'Well, it's actually kind of hard to explain exactly what I do,' says Maico Hoekerswever, Product Owner of Customer Service, laughing. He gives it a shot anyway: 'As a Product Owner, I am the link between users and the system developers. The people who use the system - in my case, Tinka's customer service team - have specific wishes and expectations. It's my job to assess which wishes need to and should be addressed, and by whom. Then, I instruct the developers on how to adapt the system.' Maico adds: 'What's important is that I tell them what needs to be done, but not how it needs to be done. I like to leave the creative insight to the developers themselves.'

'I ALWAYS GO BACK TO THE BIG PICTURE'

Maico has now been working at Tinka for one year. He describes Tinka as a great employer. 'It isn't a flat organization that only focuses on increasing revenue,' he explains. 'Tinka wants to be responsible and loved. And this vision is not just on paper - we work towards it together every day. We want to be valuable to society.' And that is exactly what makes his role challenging, he says. 'As a Product Owner, I have to keep the big picture in mind: where do we all want to go? Each time we make an adjustment, I ask myself whether it brings us closer to our goal of being the most responsible and most loved provider of deferred payment options.'

VIRTUAL WALKS AND TALKS

Because Maico started at Tinka right in the middle of the coronavirus pandemic, there are many colleagues he has not yet met in person. What's more, he has only been to the office once! 'A large part of my team actually works abroad,' says Maico. 'But we still do fun things together. We often have catch-up video calls, and in our virtual environment we can go for 'walks and talks'. All employees regularly receive a list of questions, where you can indicate how you are doing and if there is anything you need. And management takes the feedback very seriously!'

'WE CALL OURSELVES A SIXTY-YEAR-OLD START-UP'

Although Tinka only became an independent company quite recently, it has a long history as the finance department of Wehkamp. 'We call ourselves a sixty-year-old start-up', says Maico laughingly. 'That has its pros and cons. Most start-ups begin with a blank slate. But we took the complexity of existing systems with us. At the same time, we are building on the experience of people who have grown with those systems for forty years or more. It is precisely this combination of experience and innovation that makes my work so exciting and interesting.'