MEET TEAM TINKA - GER

Meet the Team2021-10-06

Ger (49) is Tinka's productmanager en werkt al twintig jaar bij ons. Wat begon als bijbaantje – toen nog bij Wehkamp - groeide uit tot een gevarieerde carrière met wisselende verantwoordelijkheden en functies. Ontdek waarom Ger het na al die jaren nog steeds niet saai vindt bij Tinka.

'IK BEN MET TINKA OP AVONTUUR'

'Hoewel ik al lang bij Tinka werk, doe ik nooit lang hetzelfde. Mijn eerste functie was Teamleider Handmatige Acceptatie. In een tijd dat onze processen nog niet automatisch verliepen. Breedbandinternet was in opkomst en de euro werd geïntroduceerd, ontwikkelingen waardoor het voor de e-commerce een zeer interessante periode was. Daarna richtte ik me op operationele klantprocessen, financiële back-office, product development, en de ontwikkeling van Tinka als zelfstandig bedrijf. De combinatie van business, cijfers en software was altijd de kern, maar telkens met een andere insteek en verantwoordelijkheid.

Een van de voornaamste redenen waarom ik bij Tinka blijf werken, is mijn overtuiging dat we producten kunnen leveren die waarde toevoegen aan de markt. We zijn bezig met een avontuur waar ik graag onderdeel van ben: het groeiproces om de grootste, meest verantwoordelijke en geliefde aanbieder te worden in de markt voor gespreide betaalopties.'

WERKEN VANUIT INDIA? GEEN PROBLEEM!

'Als productmanager zoek ik continu de beste balans tussen IT, business en design. Als we aan een nieuwe ontwikkeling werken, vind ik het belangrijk dat alle marketeers, software developers en betrokkenen van elkaar begrijpen wat ze doen. We werken samen en niet als losse eilandjes. Met elkaar discussiëren, open het gesprek aangaan en kennis delen zijn voor mij essentieel om een goed product te leveren.

Gelukkig staan we, als gemengd team met verschillende meningen, allemaal open voor nieuwe ideeën. En ongeacht de leeftijden, zijn we jong van hart; digibeten zul je bij ons niet tegenkomen. Een voordeel van het werken met online systemen en van ons internationale karakter, is dat we niet vastzitten aan woonplaatsen. Je kunt vanuit huis of zelfs vanuit een ander land werken. Zo wil een van onze collega's een tijdje naar familie in India. Zolang je je werk en waarde levert, is dat bij Tinka geen probleem!'

KIJKEN DOOR DE OGEN VAN DE KLANT

'Iets wat we veel doen, en wat ik belangrijk vind, is continuous product discovery: we bekijken constant wat de klant ervaart. Omdat we onze klanten niet door een fysieke winkel zien lopen, verzinnen we alternatieve manieren om uit te zoeken wat wel en niet goed werkt. Zo proberen we als collega's onze eigen producten uit en bestellen we zelf artikelen bij webshops. Normaal gesproken zorg ik dan dat mijn bestelling op tijd geannuleerd wordt. Maar onlangs was ik dat blijkbaar vergeten, stond er opeens een leverancier voor mijn deur. Met drie man sterk kwamen ze een groot tweepersoonsbed bezorgen en installeren. Uiteindelijk heeft dat ding twee maand in mijn hal gestaan, voordat de retourzending geregeld was. Daar kunnen we als team samen ook heerlijk om lachen!'

BIJ TINKA KIES JE ZELF WAT JE BEREIKT

'Waarom ik iemand zou aanraden om bij ons te komen werken? Omdat we een gaaf bedrijf zijn. Bij Tinka bepaal je zelf of je succesvol bent. Dat is al zo sinds het begin van mijn Tinka-loopbaan. Initiatief nemen - zelf oppakken wat volgens jou beter kan - wordt echt gestimuleerd. We remmen collega's liever af dan dat we ze vooruit moeten duwen. Als leren en verbeteren in je aard ligt, is er bij ons altijd wel een uitdaging voor je. Er is zoveel mogelijk, dat maakt mijn werk na al die jaren nog steeds niet saai!'

Ger (49) is Tinka's Product Manager and he has already been working with us for 20 years. What started out as a side-job - when we were still part of Wehkamp - grew into a varied career with changing responsibilities and roles. Discover what keeps it from getting boring at Tinka for Ger.

'I AM PART OF THE TINKA ADVENTURE'

'Although I have been working at Tinka for a while, I have never done the same thing for long. My first role was Team Leader of Manual Acceptance. It was back when our processes weren't automated yet. Broadband internet was on the rise and the euro was introduced - two developments that made it a very interesting time for e-commerce. After that I focused on operational customer processes, financial back-office, product development, and the development of Tinka as an independent company. A combination of business, figures and software was always central, but each time there were different approaches and responsibilities.

One of the main reasons why I continue to work at Tinka is my belief that we can provide products that add value to the market. We are on an adventure, and I love being part of it: the growth process to become the largest, most responsible, and loved provider in the distributed payment market.'WANT TO WORK FROM INDIA? NO PROBLEM!

'As Product Manager I am always looking for the best balance between IT, business, and design. When we work on a new development, I think it is important that all the marketeers, software developers, and stakeholders understand each other's work. We all work together instead of as lots of independent islands. I think that discussing things with each other, having an open conversation, and sharing knowledge are essential to delivering a good product.

Fortunately, as a mixed team with different opinions, we are all open to new ideas. And no matter what our age is, we are young at heart - you won't find any digital dinosaurs here! One advantage of working with online systems and of our international nature is that we are not tied to one place. You can work from home or even from another country. For example, one of our colleagues wanted to spend time with family in India. As long as you are working and delivering value, it's not a problem for Tinka!'LOOKING AT THINGS FROM A CLIENT'S PERSPECTIVE

'Something we do a lot, and which I think is important, is continuous product discovery: we are always looking at customer experience. Because our customers don't come into a physical store, we have to come up with alternative ways to find out what does and doesn't work. For example, colleagues try out each other's products and we order products from webshops for ourselves. I usually try to make sure that my order is cancelled on time. But a while ago I must have forgotten, because one day a delivery was standing on my doorstep. Three men had come to deliver and set up a double bed. In the end it was standing in my hallway for two months before I could arrange to return the thing. It's something we still laugh about as a team!'AT TINKA YOU CHOOSE YOUR OWN GOALS

'Why would I encourage someone to come and work with us? Because we are an awesome company. At Tinka you decide for yourself whether you are successful. That has been the case since the beginning of my Tinka career. Taking initiative – working on what you think could be done better - is really encouraged. We would rather have to ask colleagues to tap the breaks than have to push them along. If learning and improvement are part of who you are, then there is always a new challenge for you here with us. There are so many possibilities and that is what has kept my job interesting all these years!'