Tinka Betaal in 14 dagen: hoe werkt het?

Na je keuze voor Tinka Betaal in 14 dagen (de achteraf betaalservice van Tinka) kun je jouw aankoop thuis op je gemak bekijken en ervaren. Blij met je aankoop? Dan betaal je met één klik op de knop. Gaat er toch nog iets terug? Geen probleem. Met Tinka Betaal in 14 dagen betaal je alleen voor wat je houdt. Hieronder leggen we je kort uit hoe dat werkt.

 • Nadat je je aankoop hebt gedaan, krijg je van ons binnen enkele dagen een betaaloverzicht per e-mail.
 • Na ontvangst van je betaaloverzicht heb je 14 dagen om je aankoop te betalen. Gaat er iets retour? Dan betaal je alleen voor dat deel van je aankoop dat je houdt.  Let wel op, de retourvoorwaarden van de winkelier zijn altijd leidend. Biedt de winkelier bijvoorbeeld geen mogelijkheid om een aankoop te retourneren, dan blijft je betaalverplichting aan Tinka in stand.  
 • In de Tinka App en op MijnTinka (www.tinka.nl) vind je de meest actuele status van je betaaloverzicht.

Algemene Voorwaarden Tinka Betaal in 14 dagen van Tinka B.V.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op je aanvraag en het gebruik van Tinka Betaal in 14 dagen (de achteraf betaalservice van Tinka).

 1. Beoordeling van de aanvraag
 1. Je hebt een aankoop gedaan bij een winkelier en hebt gekozen om te betalen via Tinka Betaal in 14 dagen, de achteraf betaalservice van Tinka B.V. (hierna: “Tinka”). Wanneer je ervoor hebt gekozen om gebruik te maken van Tinka Betaal in 14 dagen zal deze aanvraag eerst worden getoetst voordat een koopovereenkomst tot stand komt tussen jou en de winkelier.
 1. Voor de toetsing of jij gebruik kan maken van Tinka Betaal in 14 dagen, kunnen wij het volgende van jou vragen:
 1. NAW- en contactgegevens, inclusief e-mailadres. Dit moet een adres zijn waarop je woont, mag geen postbusadres zijn en dient in Nederland te zijn. Het kan ook zijn dat de winkelier deze gegevens met ons deelt, alsmede gegevens over de door jou te kopen artikelen (bijvoorbeeld het soort product, de waarde van het product, de wijze van bestelling en het type levering);
 2. toestemming om toegang te krijgen tot jouw betaalrekening. Deze toegang en de voorwaarden die daarvoor gelden zijn neergelegd in de Europese wet Payment Services Directive (PSD2). Tinka heeft deze toegang nodig om te kunnen beoordelen om jouw financiële draagkracht te kunnen beoordelen;
 3. identificatie via iDin. Zo weten wij zeker dat wij ook echt met jou te maken hebben.
 1. Op basis van de gegevens als genoemd in artikel 1.2, toetst Tinka of Tinka Betaal in 14 dagen beschikbaar is als betaalmiddel voor jouw bestelling.
 1. Om gebruik te kunnen maken van Tinka Betaal in 14 dagen moet je in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:
 1. je hebt een factuur- en (indien je een online bestelling hebt geplaatst) bezorgadres in Nederland. Dit adres mag geen postbus zijn;
 2. ten aanzien van jou is de Wettelijke Schuldsaneringsregeling (Wsnp) niet van toepassing verklaard, en daar is ook geen aanvraag voor ingediend;
 3. je bent niet failliet verklaard, verkeert niet in surséance van betaling, bent niet anderzijds onder curatele of onder bewind gesteld, en daar is ook geen aanvraag voor ingediend;
 4. je verkeert niet in een situatie waarin je bent opgehouden je schulden tijdig te voldoen;
 5. je bent beschikkingsbevoegd of je wordt vertegenwoordigd door degene die jou rechtsgeldig kan vertegenwoordigen en bevoegd is namens jou te handelen;
 6. de waarde van je aankoop is niet lager of hoger dan het bedrag dat de winkelier aan jou toestaat om achteraf te mogen betalen;
 7. door het verstrekken van je gegevens in het kader van je verzoek om te betalen met Tinka Betaal in 14 dagen, geef je uitdrukkelijk toestemming je gegevens te verwerken en zodanig te toetsen dat Tinka op een deugdelijke en zorgvuldige wijze kan beoordelen en jou kan informeren of je aanvraag om te betalen met Tinka Betaal in 14 dagen is geaccepteerd;
 8. je verklaart door middel van het doen van een aanvraag om te betalen via Tinka Betaal in 14 dagen. Je zult (en kunt) de uit je koopovereenkomst met de winkelier voortvloeiende betalingsverplichting dus volledig en tijdig nakomen door betaling aan Tinka.
 1. Het resultaat van de toetsing krijg je zo mogelijk te zien. Hierbij zie je of jouw aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Wordt je aanvraag niet goedgekeurd? Dan kun je telefonisch contact opnemen met de klantenservice van Tinka.
 1. Tinka kan binnen één werkdag na goedkeuring van je aanvraag om te betalen met Tinka Betaal in 14 dagen, deze omzetten in een weigering om de aanvraag te honoreren. Daarmee wordt je verzoek om te betalen met Tinka Betaal in 14 dagen geweigerd.
 1. De winkelier en Tinka behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van redenen je aanvraag voor betalen met Tinka Betaal in 14 dagen af te wijzen.
 1. Wijze van betalen
 1. Je keuze om te betalen met Tinka Betaal in 14 dagen houdt na acceptatie van je aanvraag in dat Tinka de vordering van de winkelier op jou, ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag vanwege de door jou gedane aankoop, overneemt. Dit betekent dat Tinka de vordering aan de winkelier voldoet en dat Tinka vervolgens een gelijke vordering op jou verkrijgt. Het bedrag dat jij aan Tinka verschuldigd bent is vermeld in een betaaloverzicht dat Tinka aan jou verstrekt. Dit betaaloverzicht is ook terug te vinden in de Tinka App en in MijnTinka (www.tinka.com). Indien je aan een ander dan aan Tinka betaalt (bijvoorbeeld aan de winkelier), dan laat dit je betalingsverplichting aan Tinka in stand. Je moet in dat geval dan (nogmaals) betalen, namelijk aan Tinka.
 1. Tinka behoudt zich het recht voor - voor zover wettelijk is toegestaan - om eventuele kosten van de betaling en/of andere kosten in geval van retournering van de aankoop door jou niet te restitueren.
 1. De retourvoorwaarden van de winkelier zijn altijd leidend. Biedt de winkelier bijvoorbeeld geen mogelijkheid om een aankoop te retourneren, dan blijft je betaalverplichting aan Tinka in stand.  
 1. Tinka is bevoegd dezelfde rechten ten aanzien van het door jou verschuldigde bedrag uit te oefenen als de winkelier op grond van de koopovereenkomst jegens jou kan/kon uitoefenen.
 1. Tinka is op elk moment bevoegd eenzijdig de vordering op jou over te dragen aan een derde partij.

 

 1. Kosten betaalopdracht
 1. Eventuele verwerkingskosten die jouw bank in rekening brengt voor het uitvoeren van een betalingsopdracht(en) komen voor jouw rekening en risico.
 1. Betaaltermijn
 1. Je betaling dient binnen een termijn van 14 kalenderdagen nadat jouw betaaloverzicht beschikbaar is gekomen in de Tinka App of in MijnTinka (www.tinka.com) door Tinka ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk tussen jou en Tinka een andere termijn is overeengekomen.
 1. Verzuim
 1. Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde betaaltermijn betaalt is het door jou aan Tinka verschuldigde bedrag direct opeisbaar en ben je zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 1. Indien je niet binnen de in artikel 4 genoemde betaaltermijn hebt betaald, stuurt Tinka jou kosteloos per e-mail een eerste herinnering om je te wijzen op overschrijding van de betaaltermijn en word je opnieuw in de gelegenheid gesteld om binnen 14 dagen voor betaling zorg te dragen. Indien je aan dit betaalverzoek geen gehoor geeft, stuurt Tinka jou kosteloos een (tweede) herinnering en stelt Tinka jou een laatste termijn van 7 dagen om voor betaling zorg te dragen. In die tweede herinnering zal Tinka jou ook informeren over wat er gebeurt indien je niet binnen deze laatste termijn van 7 dagen betaalt. Hoe ziet dat proces er uit?
 1. Tinka kan de optie bieden om binnen een termijn van 12 maanden het openstaande bedrag te betalen in 12 gelijke termijnen. Deze termijn gaat lopen op de eerste dag van de volgende kalendermaand wanneer je in aanmerking komt voor deze optie.
 1. Tinka brengt administratiekosten (gebaseerd op de Wet Incasso Kosten) in rekening ter hoogte van 0,83% per maand, berekend over het oorspronkelijke openstaande bedrag. Dat is gelijk aan in totaal 10% van het oorspronkelijk openstaande bedrag. De administratiekosten worden in 12 gelijke termijnen in rekening gebracht.
 2. Je mag het openstaande bedrag (of een deel daarvan) altijd eerder betalen, zonder dat hier kosten voor in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld: betaal je bij de vijfde termijn het volledig openstaande bedrag? Dan worden voor de resterende 7 termijnen geen administratiekosten als bedoeld onder 5.2. bij jou in rekening gebracht.
 3. Indien je het openstaande bedrag niet binnen de termijn van 12 maanden hebt voldaan of als gedurende een periode van twee achtereenvolgende maanden niet aan je betaalverplichting hebt voldaan, kan Tinka haar vordering op jou overdragen aan een incassobureau.
 1. Tinka kan jou een andere betaalmethode dan genoemd onder 5.2a aanbieden.
 2. Tinka kan besluiten de vordering direct over te dragen op een incassobureau.

 

 1. Adreswijziging
 1. Je bent verplicht Tinka op de hoogte te brengen van iedere (e-mail)adreswijziging. Zolang Tinka geen adreswijziging heeft ontvangen, word je geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Tinka bekende adres. Adreswijzigingen kunnen doorgegeven worden aan de klantenservice van Tinka. Dit kan op de volgende manieren::
 1. Tinka App (te downloaden in de App Store of Google Play);
 2. MijnTinka (www.tinka.com);
 3. chatfunctie op de website (www.tinka.com);
 4. e-mail: [email protected];
 5. telefoon: 038 726 01 11 (voor een telefoongesprek met Tinka betaal je alleen de kosten van je telefonieaanbieder);
 6. postadres: Postbus 1026, 8001 BA, Zwolle.
 1. Bescherming persoonsgegevens en gebruik gegevens

 

 1. Tinka vindt jouw privacy belangrijk en behandelt jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met haar Privacyverklaring, welke je hier kunt vinden. In deze Privacyverklaring kun je meer lezen over de verwerking van jouw persoonsgegevens die jij aan Tinka verstrekt om gebruik te kunnen maken van Tinka Betaal in 14 dagen. Ook lees je in deze Privacyverklaring onder andere meer over het delen van jouw persoonsgegevens met derden en jouw rechten met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens (inzage, correctie en verwijdering).
 1. Door gebruik te maken van Tinka Betaal in 14 dagen bevestig je dat je de Privacyverklaring van Tinka hebt gelezen en hiermee akkoord bent. Vragen of verzoeken naar aanleiding van de Privacyverklaring kunnen gestuurd worden naar [email protected]
 1. Cookies
 1. Tinka gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op je harde schijf worden geplaatst en die gebruikt worden om informatie te verzamelen over het gebruik van de website van Tinka. Dit maakt het mogelijk om je computer automatisch te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. Afhankelijk van je instellingen kan je internetbrowser automatisch cookies accepteren. Je kunt je browserinstellingen op elk moment wijzigen. De website van Tinka is ook te gebruiken zonder cookies.
 1. Het gebruik van cookies door Tinka vindt altijd plaats in overeenstemming met haar Cookies policy welke hier is te lezen.

 

 1. Aansprakelijkheid
 1. Tinka is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels aan haar kan worden toegerekend. Tinka is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

 1. Indien Tinka, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de aankoopwaarde van het product of dienst in verband waarmee de schade is ontstaan.

 

 1. Klachtenregeling
 1. Klachten over de door Tinka geleverde financiële producten en/of dienstverlening, of klachten over bij het BKR geregistreerde gegevens kunnen worden gemeld aan Tinka. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief naar Tinka, Afdeling Customer Care, onder vermelding van ‘Klacht’, Postbus 1026, 8001 BA Zwolle.
 2. Tinka streeft er naar klachten binnen 14 dagen af te handelen.
 3. Indien de Kredietnemer het niet eens is met het door Tinka op de klacht van de Kredietnemer ingenomen standpunt, dan kan de Kredietnemer zich wenden tot de onafhankelijke en erkende geschillencommissie van het KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).
 4. Voor het indienen van een klacht bij het KiFid gelden de volgende termijnen:
 1. binnen drie maanden na de definitieve reactie van Tinka op de klacht, of
 2. binnen een jaar nadat de klacht officieel is gemeld bij Tinka.
 1. De klacht kan ingediend worden bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (www.kifid.nl).
 2. De Kredietnemer kan een klacht ook aanmelden bij het Online Dispute Resolution (ODR) platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. De klacht wordt vervolgens behandeld door een geschillenorgaan dat door het ODR wordt aangewezen.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de dienstverlening van Tinka en alle overeenkomsten die zij sluit, is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Overijssel, locatie Zwolle, tenzij de wet nadrukkelijk een andere rechtbank of rechter als bevoegde instantie aanwijst.

Tinka Betaal in 14 dagen - Acceptatie- en Betaalvoorwaarden van Tinka B.V.

Version 26.08.2022